Szkolenia BHP

Szkolenia bhp mogą być ciekawe!


Każdy Pracodawca musi odbyć szkolenie bhp. Podstawowym obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy jest przeszkolenie pracowników z zakresu bhp przed podjęciem pracy i prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Realizujemy ten obowiązek w sposób ciekawy, terminowy i profesjonalny.Szkolenia wstępne


Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Instruktaż ogólny powinien zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.
Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

BHP PULSAR, prowadzi profesjonalne wstępne szkolenia BHP. Terminy i program szkolenia dostosowujemy do konkretnego klienta i stanowiska pracy. Zapewnimy też uprawnienia i wiedzę na temat realizacji programu szkolenia stanowiskowego kadrze kierowniczej każdego szczebla. Szkolimy też Pracodawców, by dostarczyć im praktycznej wiedzy w zakresie bhp i ppoż. w sposób elastyczny.
Po szkoleniu wyjdziecie Państwo nie tylko z zaświadczeniem o odbytym szkoleniu, ale z poczuciem tego, że wiedza, którą posiedliście pomoże Wam w realizacji ważnych zadań z zakresu bhp, a w pracownikach wykształci dbałość o bezpieczne zachowania nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Na naszych szkoleniach nikt nie patrzy na zegarek i nie ziewa. To zbyt ważny temat, żeby pozwolić na nudę i brak zainteresowania osób szkolonych tematyką bhp. A nie brakuje na nich miłej atmosfery i odrobiny humoru.


Szkolenia okresowe

Odbywają pracownicy:

  1. nie rzadziej niż raz na 3 lata - na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku
  2. nie rzadziej niż raz na 5 lat - osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy pracujący na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
  3. nie rzadziej niż raz na 6 lat - pracownicy administracyjno-biurowi

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Organizowane przez nasz szkolenia BHP cechuje pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do każdej firmy, całkowite oddanie powierzonemu zadaniu i przekazanie w 100% wiedzy i umiejętności, które każdy pracownik z całą pewnością zdobędzie. Posiadamy kadrę wykwalifikowanych specjalistów w zakresie bhp, specjalistów ochrony ppoż. oraz ratowników medycznych i lekarzy. Prowadzimy szkolenia w dogodnej formie: kursy, seminaria, instruktaż oraz samokształcenie kierowane. Pracownicy otrzymują także materiały zawierające cały program szkolenia. Program, terminy, liczebność grup, formę szkolenia, czas trwania, ilość i rodzaj wykładowców ustalamy zawsze indywidualnie kierując się potrzebami klienta oraz celami jakie chcemy wspólnie osiągnąć. Szkolimy pracowników każdej grupy zawodowej. Istnieje możliwość połączenia metody samokształcenia kierowanego z metodą seminarium. Dzięki takiemu połączeniu jesteśmy w stanie ograniczyć zarówno czas oraz koszty pracodawcy jednocześnie nie rezygnując całkowicie z jakości przekazywanej wiedzy.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

ZAMKNIJ