Szkolenia bhp Warszawa

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Uczestnicy szkolenia

Pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


Sposób organizacji szkolenia

 • Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium połączonego z metodą samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

 • Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami
  i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

 • Uczestnicy przed szkoleniem otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych

 • Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  1. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
       • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie
  2. przepisów i zasad bhp,
       • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
       • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
       • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
       • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  3. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego


    czas trwania szkolenia: minimum 16 godzin
    liczba uczestników: maksymalnie 20 osób

    Zamów bezpłatną wycenę. Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 22 610 02 83

    Ok

    Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.