Szkolenie BHP okresowe

Okresowe szkolenie BHP

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Sposób organizacji szkolenia

  • Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.
  • Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.
  • Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Program szkolenia:

  • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy , z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

czas trwania szkolenia: min. 8 godzin

uczestnicy: do 20 osób

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@bhp-pulsar.pl

 

BHP, PPOŻ - biuro:

Telefon: +48 (22) 610-02-83
Faks: +48 (22) 610-02-83
E-mail: biuro@bhp-pulsar.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa