Szkolenie BHP okresowe

Okresowe szkolenie BHP

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach  inżynieryjno-technicznych

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Sposób organizacji szkolenia

 • Szkolenie jest organizowanie  w formie seminarium połączonego z samokształceniem  kierowanym na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.
 • Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia
 • Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Program szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: 
  • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, 
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem, 
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), 
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, 
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  • nadzoru i kontroli warunków pracy, 
  • problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów 
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne) 
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej) 
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu 
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np.pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 

czas trwania szkolenia: min. 16 godzin

uczestnicy: do 20 osób

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Kontakt - obsługujemy firmy z całej Polski

Ochrona środowiska, BDO, KOBIZE:

Telefon: +48 797-696-495
E-mail: p.palmowska@bhp-pulsar.pl

 

BHP, PPOŻ - biuro:

Telefon: +48 (22) 610-02-83
Faks: +48 (22) 610-02-83
E-mail: biuro@bhp-pulsar.pl

 

Siedziba firmy

PULSAR BHP
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa